Centrum Opieki nad Dzieckiem “Dąbrówka” w Jeleniej Górze

Centrum jest jednostką budżetową Miasta Jelenia Góra powołaną do obsługi ekonomiczno – administracyjnej i organizacyjnej placówek opiekuńczo – wychowawczych.

„Dąbrówka 1”, „Dąbrówka 2” są Placówkami Opiekuńczo – Wychowawczymi typu socjalizującego zapewniające całodobową opiekę i wychowanie dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej oraz zaspokajające niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, emocjonalne, społeczne, religijne. Zapewniają także dzieciom korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia. Placówki te podejmują również działania w celu jak najszybszego powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub znalezienia rodziny przysposabiającej bądź umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej.

„Dąbrówka 3” jest Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą typu socjalizacyjno – interwencyjną, która zapewnia dodatkowo doraźną opiekę nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej.

W poszczególnych Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych przebywać może zgodnie z regulaminem 14 wychowanków.

Strona internetowa –> http://www.dabrowka.jgora.pl/

Dom dla Dzieci „Nadzieja” w Jeleniej Górze – odziały 1, 2, 3, 4 i 5

Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie NADZIEJA w Jeleniej Górze jest organizacją pozarządową typu non-profit. Działają od września 2009 roku, oferując wszechstronną pomoc rodzinom i dzieciom. Prowadzą placówki opiekuńczo – wychowawcze typu socjalizacyjnego oraz Ośrodek Adopcyjny.

Stowarzyszenie aktualnie prowadzi siedem 14-osobowych Domów dla Dzieci, w których przebywa około 100 wychowanków uczących się w szkołach podstawowych, gimnazjach, zawodowych i średnich.

Rodziny naturalne podopiecznych najczęściej dotknięte są problemami uzależnień, bezrobociem i innymi dysfunkcjami np. choroby psychiczne, przestępczość. Dzięki zatrudnionym specjalistom rodziny dostają szansę odbudowywania funkcji opiekuńczo – wychowawczych i pokonania kryzysów, a dzieci możliwość powrotu do domu rodzinnego. Pozostający w placówkach wychowankowie przygotowywani są do samodzielności usamodzielnienia.

Strona internetowa –> http://nadzieja.jgora.pl/

Centrum Opieki nad Dzieckiem (dawny Dom Dziecka im. M. Konopnickiej) w Szklarskiej Porębie

Dom Dziecka im. M. Konopnickiej w Szklarskiej Porębie działał do 31 grudnia 2020 roku. Od 1 stycznia 2021 roku dostosowując się do nowych przepisów prawa Dom Dziecka został podzielony na Centrum Opieki nad Dzieckiem oraz na dwie placówki opiekuńczo – wychowawcze Płomyk i Iskierka.

Strona internetowa –> https://domdziecka.eu/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze

Placówka opiekuńczo-wychowawcza “Jaworowy Start”

Placówka w Jaworze jest jedną z trzech placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Domu Dziecka im. dr H. Jordana w Kaczorowie. Wszystkie działają na terenie Powiatu Jaworskiego. Podstawowym zadaniem Stowarzyszenia  jest zapewnienie opieki dzieciom, które z różnych przyczyn, nie mogą wychowywać się w swoich rodzinach.

Strona internetowa –> https://www.domydziecka.org

Dom dla dzieci – Salvator – Wałbrzych – odziały 1, 2, 3 i 4

Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Salvator” działa od 2007 roku na terenie Dolnego Śląska. W zarządzie Fundacji pracują pedagodzy z dużym doświadczeniem w zakresie edukacji dzieci i młodzieży. Organizacja powołana została w celach prowadzenia wszechstronnej działalności społecznie użytecznej, przede wszystkim przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z różnych środowisk oraz wspierania ich reintegracji poprzez prowadzenie inicjatyw o charakterze edukacyjnym, charytatywnym i innych.
Fundacja przeciwdziała wszelkim formom dyskryminacji dzieci i młodzieży pochodzących z różnych grup zagrożonych wykluczeniem bądź zepchnięciem na margines społeczny. Przeprowadzane są akcje o charakterze edukacyjnym, m.in. pomaganie dzieciom z domów dziecka i ze środowisk zagrożonych marginalizacją społeczną, osobom ze społeczności romskich oraz terenów wiejskich.

Strona internetowa –> http://www.salvator.com.pl/

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świeradowie-Zdroju

Strona internetowa –> https://www.facebook.com/

Szkoły

SP 13 w Jeleniej Górze

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego,

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2,

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 im. Stanisława Staszica,

Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej,

Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego,

Zespół Szkół Technicznych „Mechanik”