STATUT FUNDACJI
Moja Fundacja

Postanowienia ogólne
§ I

 1. Fundacja pod nazwą Moja Fundacja, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
  Piotr Karnia – PESEL: 69081907097
  Mariusz Wierzchoń – PESEL: 761020803432
  Michał Ślemp – PESEL: 89031103038
  zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Annę Wieletno w kancelarii notarialnej w Jeleniej Górze, ul.Słowackiego 4, w dniu 12.02.19, działa na podstawie, przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
 3. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną. 

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Jelenia Góra.

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem regionów Karkonoszy, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych. 
 3. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę. 
 4. Właściwym Ministrem ze względu na cele Fundacji jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji. 

Cele i zasady działania Fundacji
§ 6

Celami Fundacji są:

 • aktywizacja, wsparcie i rozwój dzieci, młodzieży oraz osób starszych ze szczególnym uwzględnieniem tych, który są wykluczeni ze społeczeństwa ze względu na swój status społeczny i są w trudniej sytuacji materialnej; 
 • działalność na rzecz integracji międzypokoleniowej; 
 • kreowanie i wspieranie wolontariatu; 
 • kreowanie otoczenia sprzyjającego realizacji celów Fundacji; 
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób; 
 • wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; 
 • udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa; 
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 
 • działalność charytatywna; 
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 
 • działalność na rzecz integracji cudzoziemców; 
 • ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711); 
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 
 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 
 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 
 • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
 • nauki szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 
 • działalność na rzecz kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 
 • działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, turystki i krajoznawstwa; 
 • działalność na rzecz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 
 • udzielanie nieodpłatnego pośrednictwa obywatelskiego; 
 • ratowanie i ochrona ludności; 
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 
 • upowszechnianie i ochrona praw konsumenta;
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 
 • promocja i organizacja wolontariatu; 
 • pomoc Polonii i Polakom za granicą; 
 • działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 
 • działalność na rzecz weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 8 października 2020 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 2055); 
 • promocja Rzeczypospolitej za granicą; 
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 
 • rewitalizacja; 
 • działalność na rzecz organizacji pozarządowych; 

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie spotkań; 
 • rozwijanie talentów i pasji; 
 • współpracę z przedsiębiorcami; 
 • współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji; 
 • organizowanie akcji i kampanii społecznych oraz informacyjnych; 
 • działalność charytatywna i wspieranie organizacji charytatywnych; 
 • pomoc w usamodzielnianiu się młodzieży z domów dziecka po osiągnięciu pełnoletniości; 
 • pozyskiwanie środków finansowych na działalność Fundacji poprzez granty, darowizny, programy unijne, wsparcie samorządowe, aukcje, zbiórki itp.; 
 • inne działania wspierające działania Fundacji; 
 • realizacja akcji wspierających świadomość w zakresie ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem czystości powietrza(działania antysmogowe); 
 • edukacja na temat różnych kultur społeczeństwa otwartego, tolerancyjnego i wielokulturowego; 
 • wspieranie działalności artystycznej i kulturalnej; 
 • promowanie zrównoważonego rozwoju miast i wsi; 
 • działalność reklamowa obejmująca całą aktywność Fundacji oraz jej wizerunek i markę. 

§ 8

 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami. 
 2. Fundacja na zasadach ogólnych może zawierać umowy i porozumienia także z innymi fundacjami oraz innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi. 

Majątek i dochody Fundacji
§ 9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.000 (twa tysiące) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

§ 10

 1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
  • darowizn, spadków, zapisów krajowych i zagranicznych, sponsoringu,
  • dotacji i subwencji oraz grantów,
  • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  • dochodów z majątku Fundacji,
  • funduszy Unii Europejskiej,
  • dochodów z działalności gospodarczej,
  • 1 % podarku dochodowego od osób fizycznych, obliczonego zgodnie z odrębnymi przepisami i przekazanego na rzecz Fundacji.
 2. Odpłatna działalność pożytku publicznego może polegać na: 
  • organizacji imprez muzycznych, kulturalnych, sportowych,
  • organizacji szkoleń i warsztatów
  • zbywaniu przedmiotów pochodzących z darowizn na rzecz Fundacji. 
 3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą: 
  • zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa przy czym dochód pozyskany z jej prowadzenia będzie przeznaczony na cele statutowe, 
  • wyłącznie jako działalność dodatkową w stosunku do celów statutowych, 
  • samodzielnie a także przez specjalne wyodrębnione jednostki organizacyjne oraz przez udział w innych podmiotach gospodarczych,
 4. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja określi przedmiot i zasady jej prowadzenia w odrębnym regulaminie. 
 5. Uzyskiwana nadwyżka przychodów nad kosztami przeznacza jest na działalność statutową Fundacji. 

§ 11

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów. 
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji. 
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

§ 12

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

 1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej Członków, Członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi Członkowie Fundacji, Członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „Osobami Bliskimi”, 
 2. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz Członków Fundacji, Członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób Bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 
 3. wykorzystywaniu majątku na rzecz Członków Fundacji, Członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich Osób Bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z celu statutowego Fundacji, 
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Członkowie Fundacji, Członkowie jej organów lub pracownicy Fundacji oraz ich Osoby Bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach zawyżonych niż rynkowe. 

Organy Fundacji
§ 13

Organami Fundacji są: 

 1. Zarząd Fundacji, 
 2. Rada Fundacji. 

Zarząd Fundacji
§ 14

 1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu Członków. 
 2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
 3. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą Rady Fundacji. 
 4. Członek Zarządu może zrezygnować z pełnienia funkcji składając pisemne oświadczenie na ręce Prezesa.
 5. Mandat Członka Zarządu Fundacji wygasa z chwilą: a) odwołania, 
  b) złożenia rezygnacji, 
  c) śmierci, 
  d) prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo karno-skarbowe. 
 6. Prezes Zarządu Fundacji może zrezygnować z pełnienia funkcji składając pisemne oświadczenie Radzie Fundacji. 
 7. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieokreślony. 
 8. Odwołanie Członka Zarządu Fundacji może nastąpić w przypadku zaistnienia okoliczności innych niż w ust.5 powyżej, które w sposób długotrwały uniemożliwiają bądź w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji albo powodują utratę zaufania do danego Członka Zarządu, w szczególności poprzez:
  a) niewypełnienie obowiązków Członka Zarządu przez okres co najmniej 3 miesięcy, 
  b) rażące naruszenie postanowień Statutu, 
  c) działanie na szkodę Fundacji.

§ 15

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 
  a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, 
  b) uchwalanie regulaminów,
  c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji, 
  e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
  f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 
 3. Zarząd ma obowiązek przedłożenia Radzie Fundacji, raz w roku sprawozdania ze swojej działalności. 
 4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego Członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. 
 5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w jego braku co najmniej dwóch Członków Zarządu w formie pisemnej z tygodniowym wyprzedzeniem. 
 6. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się za pośrednictwem telefonu w formie telekonferencji, przy wykorzystaniu urządzeń pozwalających na prowadzenie wideokonferencji, jak również przy wykorzystaniu innego sposobu bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte na takim posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności przez każdego Członka Zarządu, który brał w nim udział oraz protokołu z danego posiedzenia przez Przewodniczącego posiedzenia i protokolanta. W protokole posiedzenia przeprowadzonego w opisanej powyżej formie czyni się wzmiankę o przeprowadzeniu posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 
 7. Dopuszcza się głosowanie oraz podejmowanie uchwał w trybie pisemnym, w tym również przy wykorzystaniu podpisu elektronicznego pod warunkiem, że wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 
 8. Członek Zarządu może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu bądź korespondencyjnie. 
 9. Głos oddany przez Członka Zarządu w sposób opisany w ust.8 uwzględnia się przy obliczeniu kworum oraz wyniku głosowania, pod warunkiem otrzymania przez Przewodniczącego głosu nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na tym posiedzeniu. 
 10. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji. 
 11. Członkowie Zarządu mogą być wynagradzani, co musi zostać określone w formie uchwały Zarządu. 

Sposób Reprezentacji
§ 16

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie. 
 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji. 

Rada Fundacji
§ 17

 1. Rada Fundacji składa się z dwóch do szczęściu Członków. 
 2. Członkowie Rady Fundacji są powoływani na czas nieokreślony. 
 3. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje honorowo, przy czym Rada Fundacji może w formie uchwały podjąć decyzje o przyznaniu zwrotu uzasadnionych kosztów w wysokości nie większej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS. 
 4. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Zarząd. Następnych Członków Rady, na miejsce osób które przestały pełnić funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje Rada Fundacji. 
 5. Powołanie Członka Rady Fundacji może nastąpić, jeżeli z pisemnym wnioskiem wystąpi co najmniej połowa składu Rady Fundacji. 
 6. Mandat Członka Rady Fundacji wygasa z chwilą:
  a) odwołania,
  b) złożenia rezygnacji,
  c) śmierci,
  d) prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo karno-skarbowe. 
 7. Odwołanie Członka Rady Fundacji może nastąpić w przypadku zaistnienia okoliczności innych niż w ust.7 powyżej, które w sposób długotrwały uniemożliwiają bądź w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji przez Członka Rady Fundacji albo powodują utratę zaufania do danego Członka Rady Fundacji, w szczególności poprzez:
  a) niewypełnieni obowiązków Członka Rady Fundacji przez okres co najmniej 3 miesięcy,
  b) rażące naruszenie postanowień Statutu,
  c) działanie na szkodę Fundacji. 
 8. Odwołanie, o którym mowa w ust.8 następuje w drodze uchwały Rady Fundacji podjętej większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady Fundacji. 
 9. W przypadkach, o których mowa w ust.7 lit. b), c), d) Rada Fundacji podejmuje uchwałę o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu. 

§ 18

 1. Członek Rady Fundacji nie może być jednocześnie powołany do Zarządu Fundacji, ani pozostawać z Członkiem Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. 
 2. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyśle ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo karno-skarbowe. 
 3. Członek Rady Fundacji ma obowiązek bezzwłocznego powiadomienia Rady Fundacji o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 2. 

§ 19

 1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku. 
 2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji, a w jego braku co najmniej dwóch Członków Rady Fundacji w formie pisemnej z tygodniowym wyprzedzeniem. 
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – bezwzględną większością głosów. 
 4. Posiedzenia Rady Fundacji mogą odbywać się za pośrednictwem telefonu w formie telekonferencji, przy wykorzystaniu urządzeń pozwalających na prowadzenie wideokonferencji, jak również przy wykorzystaniu innego sposobu bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte na takim posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności przez każdego Członka Rady Fundacji, który brał w nim udział oraz protokołu z danego posiedzenia przez Przewodniczącego posiedzenia i protokolanta. W protokole posiedzenia przeprowadzonego w opisanej powyżej formie czyni się wzmiankę o przeprowadzeniu posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 
 5. Dopuszcza się głosowanie oraz podejmowanie uchwał w trybie pisemnym, w tym również przy wykorzystaniu podpisu elektronicznego pod warunkiem, że wszyscy Członkowie Rady Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 
 6. Członek Rady Fundacji może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Fundacji bądź korespondencyjnie. 
 7. Głos oddany przez Członka Rady Fundacji w sposób opisany w ust.6 uwzględnia się przy obliczeniu kworum oraz wyniku głosowania, pod warunkiem otrzymania przez Przewodniczącego głosu nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na tym posiedzeniu. 

§ 20

 1. Rada Fundacji jest organem nadzorującym oraz pełni funkcje opiniodawczo – doradcze. 
 2. Do zadań Rady Fundacji należy:
  a) opiniowanie i podejmowanie decyzji w przedmiocie lokaty kapitałów fundacyjnych,
  b) ustalanie kierunków, form i zakresu działalności gospodarczej Fundacji,
  c) ocena działalności Zarządu i udzielanie absolutorium jego Członkom,
  d) kontrola i ocena całokształtu działalności Fundacji – ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-księgowej i gospodarczej,
  e) pełnienie funkcji opiniodawczo-doradczych.
 3. Każdy z Członków Rady Fundacji ma prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji. 

Zmiana Statutu
§ 21

Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podejmowanej w obecności wszystkich Członków Zarządu. Zmiany Statutu nie mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. 

Połączenie z inną fundacją
§ 22

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. 

§ 23

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały. 

Likwidacja Fundacji.
§ 24

Fundacja ulega likwidacji w przypadku osiągnięcia celów dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

§ 25

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały. 

§ 26

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostają przeznaczone mocą uchwały Zarządu na cele statutowe, w szczególności poprzez przekazanie innym podmiotom, których cele statutowe odpowiadają celom Fundacji.

Poniżej można pobrać Statut Mojej Fundacji w postaci pliku pdf:

Poprzedni Statut znajduje się na stronie w tym LINKU