Statut Fundacji – Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą Moja Fundacja, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

Piotr Karnia

Mariusz Wierzchoń

Michał Ślemp

zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Annę Wieletno w kancelarii notarialnej w Jeleniej Górze, ul.Słowackiego 4, w dniu 12.02.2019 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

 • Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Jelenia Góra.

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem regionu Karkonoszy, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 3. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę.
 4. Właściwym Ministrem ze względu na cele Fundacji jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

§ 6

Celami Fundacji są:

 • aktywizacja, wsparcie i rozwój dzieci, młodzieży oraz osób starszych ze szczególnym uwzględnieniem tych, który są wykluczeni ze społeczeństwa ze względu na swój status społeczny i są w trudniej sytuacji materialnej
 • działalność na rzecz integracji międzypokoleniowej
 • kreowanie i wspieranie wolontariatu
 • kreowanie otoczenia sprzyjającego realizacji celów Fundacji

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie spotkań
 • rozwijanie talentów i pasji
 • współpracę z  przedsiębiorcami
 • współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji
 • organizowanie akcji i kampanii społecznych oraz informacyjnych
 • działalność charytatywną i wspieranie organizacji charytatywnych
 • pomoc w usamodzielnianiu się młodzieży z domów dziecka po osiągnięciu pełnoletniości
 • pozyskiwanie środków finansowych na działalność Fundacji poprzez granty, darowizny, programy unijne, wsparcie samorządowe, aukcje, zbiórki itp.
 • inne działania wspierające działania Fundacji
 • realizacje akcji wspierających świadomość w zakresie ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem czystości powietrza(działania antysmogowe)
 • Edukacje na temat różnych kultur społeczeństwa otwartego, tolerancyjnego i wielokulturowego
 • Wspieranie działalności artystycznej i kulturalnej
 • Promowanie zrównoważonego rozwoju miast i wsi
 • Działalność reklamowa obejmująca całą aktywność Fundacji oraz jej wizerunek i markę

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

§ 9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.000 (twa tysiące) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 • darowizn, spadków, zapisów, sponsoringu,
 • dotacji i subwencji oraz grantów,
 • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 • dochodów z majątku Fundacji,
 • funduszy Unii Europejskiej.

§ 11

 1. dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 12

Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji.

§ 13

 1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków, w chwili powołania Fundacji Fundatorzy pełnią funkcję Zarządu do czasu powołania jego członków.
 2. W chwili powołania Fundacji Piotr Karnia pełni funkcję Prezesa, a Mariusz Wierzchoń oraz Michał Ślemp Wiceprezesa.
 3. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 4. Prezes powołuje członków Zarządu.

§ 14

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 3. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 4. uchwalanie regulaminów,
 5. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 6. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 7. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
 8. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 9. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
 10. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 11. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 12. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 13. Członkowie zarządu mogą być wynagradzani, co musi zostać określone w formie uchwały.

§ 15

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

§ 16

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

§ 17

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 18

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 19

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 20

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 21

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały.